Cầu thang con tiện gỗ

Tay vịn: 65x70mm Gỗ Lim Nam Phi

Con tiện: 40x40mm Gỗ Lim Nam Phi

Mặt bậc: 28mm Gỗ Lim Nam Phi