Cầu thang gỗ con tiện sơn trắng

Tay vịn gỗ : 70x70mm mẫu sư gỗ Lim Nam Phi

Con tiện gỗ: 40x40mm lắp 1 bậc vuông 2 con tiện

Trụ chính: Gỗ Lim Nam Phi